GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 361 | Cật nhập: 5/15/2020 10:53:02 AM | RSS

Ngày đăng: 15/5/2020.

1. HỒ CHÍ MINH CON NGƯỜI CỦA SỰ SỐNG

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

2. BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM, MIỀN NAM VỚI BÁC HỒ

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

3. BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

4. HỒ CHÍ MINH NIỀM THƠ CAO CẢ

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

5. BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

6. HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

Cuốn sách tập hợp phần lớn những tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh và thẩm định. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, vạch ra đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta để tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cung cấp một cách hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cung cấp nhiều tài liệu nêu lên những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới. Cung cấp nhiều tư liệu làm sáng tỏ sự nghiệp tư tưởng, thấm đậm giá trị văn hóa của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh bởi Người đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi ngoại xâm, giành lại cho nhân dân quyền sống đích thực của con người và góp phần cùng loài người loại trừ chủ nghĩa thực dân – một trở lực lớn trên con đường tiến tới văn minh, đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại tiến bộ.

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

Những giá trị phong phú và toàn diện nói trên đã làm cho bộ Hồ Chí Minh Toàn tập trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam. Bộ sách đã phản ánh thiên tài trí tuệ của vị lãnh tụ - người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng mácxít vĩ đại, đã phản ánh quá trình lịch sử đấu tranh anh dũng và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang có tại Thư viên quận Tân Bình