CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 214 | Cật nhập: 3/14/2023 10:48:01 AM | RSS

Ngày đăng: 09/7/2022

Chiều ngày 08/7/2022, Chi bộ Khối Văn hóa trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; Mai Minh Đức, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính và đại diện cấp ủy chi bộ Phòng Hành chính, Chi bộ Khối Thể thao tham dự.

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Khối Văn hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu ra chi ủy gồm 03 đồng chí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến tháng 12/2020 do thực hiện tinh gọn bộ máy, chuyển hoạt động của Nhà Văn hóa qua Phòng Hành chính – Tổng hợp quản lý nên có 03 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Chi bộ Phòng hành chính. Do Chi bộ còn 06 đảng viên nên không bầu bổ sung chi ủy viên chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chuyển sinh hoạt 02 đảng viên về địa phương do nghỉ hưu và nghỉ việc; chuyển 03 đảng viên qua sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Hành chính; tiếp nhận 01 đảng viên và kết nạp được 01 đảng viên. Tổng số đảng viên chi bộ hiện nay là: 07 đồng chí.

Nhiệm kỳ qua Chi bộ đã tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu bằng kế hoạch hàng năm, bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy; Thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Cấp ủy tập trung lãnh đạo chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bằng chương trình, kế hoạch hàng năm, chú trọng thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Trung tâm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII về phát triển Văn hóa – Thể dục Thể thao, nhiệm kỳ 2020-2025. Hàng năm, Cấp ủy đều xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức khối văn hóa đẩy mạnh các hoạt động sự nghiệp văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền cổ động, hoạt động văn hóa đọc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 04 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát chuyên đề; qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giáo dục và phòng ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của từng Đảng viên, có biện pháp giúp đỡ đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, kết quả không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; không có đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ Khối Văn hóa đã đề ra 07 chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025; phấn đấu 90% đảng viên chi bộ được công nhận “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đảng viên mới.

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ trong công tác xây dựng đảng và việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mong muốn trong thời gian tới, Bí thư, Phó Bí thư khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu đồng chí Lê Minh Anh được bầu là Bí thư chi bộ, đống chí Thái Mỹ Linh được bàu là Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

CHI BỘ KHỐI VĂN HÓA