KHÔNG GIAN VĂN HÓA HCM

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Mẫu chuyện 8: BÁT CHÈ XẺ ĐÔI

  Mẫu chuyện 8: BÁT CHÈ XẺ ĐÔI

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/30/2022 8:25:20 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 7: GIỮ LỜI HỨA

  Mẫu chuyện 7: GIỮ LỜI HỨA

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/30/2022 8:19:21 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 6: BỎ THUỐC LÁ

  Mẫu chuyện 6: BỎ THUỐC LÁ

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 8/30/2022 8:12:18 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 5: HAI BÀY TAY

  Mẫu chuyện 5: HAI BÀY TAY

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/12/2022 9:58:24 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 4: BA CHIẾC BA LÔ

  Mẫu chuyện 4: BA CHIẾC BA LÔ

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/12/2022 9:45:17 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 3: NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI

  Mẫu chuyện 3: NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/12/2022 9:39:46 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 2: THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM

  Mẫu chuyện 2: THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 5/12/2022 9:35:11 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • Mẫu chuyện 1: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM

  Mẫu chuyện 1: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/14/2023 10:46:51 AM

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  ...xem chi tiết

 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

  GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ BÁC HỒ

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/31/2022 2:07:49 PM

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Để tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, toàn Đảng và toàn dân ta căn cứ vào Di chúc của Người và lời thề thiêng liêng trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh của Người, nguyện làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn vững trong bước tiến lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  ...xem chi tiết

 • TRIỂN LÃM ẢNH:

  TRIỂN LÃM ẢNH:

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/29/2022 2:40:56 PM

  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

  (Chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)
  và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022)

  PRESIDENT HO CHI MINH WITH VIETNAMESE CULTURE

  (Celebrating the 132th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth (May 19, 1890 - May 19, 2022) and 111th Anniversary of Uncle Ho's departure to find the way to save the country (June 5, November 11 - June 5, 2022)

  ...xem chi tiết

 • TRIỂN LÃM ẢNH:

  TRIỂN LÃM ẢNH:

  Trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình 3/14/2023 10:47:20 AM

  BÁC HỒ - MỘT TÌNH YÊU BAO LA 

  Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

  và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2022) 

  UNCLE HO – AN INFINITE LOVE

  Celebrating the 132th Anniversary of President Ho Chi Minh's Date of Birth

  (May 19, 1890 - May 19, 2022)

  and 111th Anniversary of Uncle Ho's departure to find the way to save the country (June 5, November 11 - June 5, 2022)

  ...xem chi tiết