CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 223 | Cật nhập: 3/14/2023 10:48:33 AM | RSS

Ngày đăng: 01/7/2022

Chiều ngày 01/7/2022, Chi bộ Phòng Hành chính trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Đến tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Hoàng Văn Tài, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận; các đồng chí đại diện Văn phòng Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy. Về phía Đảng ủy Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; Lê Minh Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và cấp ủy chi bộ Khối Văn hóa, Khối Thể thao tham dự.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Đại hội Chi bộ Phòng hành chính được Đảng bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Chi bộ Phòng hành chính có 11 đảng viên chính thức, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu bằng kế hoạch hàng năm, bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy về thực hiện Thông tri số 03-TT/QU ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 10/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chương trình của Quận ủy, Đảng ủy, triển khai thực hiện những giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Chi bộ đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị góp phần xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc“ nhiều năm liền. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định. Chi bộ xác định nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên và nhất là lực lượng bảo vệ Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tham mưu thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; tham mưu sáp nhập một số Phòng, Ban, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên hợp lý hơn theo Đề án vị trí việc làm và khung năng lực; Tham mưu thực hiện chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, nhân viên theo nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức và quy chế chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, nhân viên yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và nâng cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thường xuyên đổi mới việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên thông qua việc Chi ủy đã lựa chọn những nội dung liên quan đến lịch sử và truyền thống cách mạng để phổ biến, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, viên chức ngày càng thấm nhuần hơn truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng và Nhà nước, để cán bộ, đảng viên, viên chức ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cảnh báo kịp thời đến đảng viên những âm mưu diễn biến hoà bình. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Từ kết quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong nội bộ đảng không có biểu hiện tiêu cực, không có hiện tượng cục bộ, bè phái, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tự giác, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình đóng góp xây dựng Đảng, toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát chuyên đề; qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giáo dục và phòng ngừa, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của từng Đảng viên, có biện pháp giúp đỡ đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, kết quả không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; không có đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc và đúng qui định, tiết kiệm trong quản lý và sử dụng tài sản công. Hàng năm chi bộ đều tiến hành kiểm tra công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính của chi bộ.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Chi bộ Phòng Hành chính đã đề ra 07 chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025; phấn đấu 90% đảng viên chi bộ được công nhận “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và 100% đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Đảng ủy/ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ trong công tác xây dựng đảng và việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ ở nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Mai Minh Đức được bầu là Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Lê Minh Anh