Phòng Văn hóa - Văn nghệ và Thông tin – Truyền thông

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1031 | Cật nhập lần cuối: 1/19/2018 2:55:29 PM | RSS

Căn cứ theo Quyết định số 48/QĐ-VHTT, ngày 10/7/2017 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình, phòng Văn hóa - Văn nghệ và Thông tin - Truyền thông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Văn hóa - Văn nghệ và phòng Thông tin - Truyền thông với chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng:

- Thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của quận Tân Bình.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa ở các cơ sở trên Quận Tân Bình.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quận, thành phố. Tham mưu quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn Quận.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Ban giám đốc hàng năm đưa nội dung phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, nghệ thuật, văn nghệ quần chúng vào kế hoạch của trung tâm; tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động văn hóa, văn nghệ nhằm phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm, chiếu phim, biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ thông tin, tuyên truyền; phục vụ các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, lễ hội truyền thống; xây dựng các đội văn nghệ quần chúng phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chương trình của trung tâm.

- Xây dựng nội dung hoạt động có chất lượng, hình thức hoạt động phong phú để công tác tuyên truyền lưu động đạt hiệu quả cao thông qua hoạt động của Đội Thông tin lưu động quận.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở các phường.

- Tham mưu công tác quản lý trang thông tin điện tử của trung tâm hoạt động có chất lượng, đúng quy chế hoạt động và đúng quy định.

- Tổ chức các hoạt động, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận.

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài quận, thành phố.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với Ban giám đốc trung tâm (thông qua phòng Hành chính – Tổ chức) theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách phân công.

- Quản lý viên chức, nhân viên và công tác viên, quản lý tài sản của trung tâm theo đúng quy định pháp luật.

* THÔNG TIN LIÊN LẠC:

PHÒNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ VÀ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG.

  • Địa chỉ: Số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình.
  • Điện thoại:

BAN LÃNH ĐẠO:

  • Anh La Văn Thịnh – Trưởng phòng.
  • Chị Thái Mỹ Linh - Phó trưởng phòng.

----------------------------------