Phường 15: Tổ chức tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trực tuyến

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 305 | Cật nhập: 11/11/2021 11:37:46 AM | RSS

Ngày đăng: 11/11/2021

Ủy ban nhân dân phường 15 tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Đồng thời, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Cùng với đó, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Mặt khác, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chương trình cải cách hành chính của TPHCM giai đoạn 2011-2020; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ…

Cụ thể, tuyên truyền về chủ đề công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM”. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ cho công tác quản lý thực tiễn tại địa phương.

Phường 15: Tổ chức tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trực tuyến

Về cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền tình hình và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cũng như tuyên truyền về các giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo hiệu quả, gắn với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền công tác kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính không còn phù hợp, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án tổ chức chính quyền đô thị. Đồng thời, tuyên truyền về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bố trí cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm của phường và quy định mới, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành hoạt động kém hiệu quả; giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; chủ động cải cách tổ chức bộ máy trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị.

Đối với cải cách tài chính công tuyên truyền về đẩy mạnh thanh toán điện tử để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công.

Về hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số của Thành phố. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử. trong phục vụ người dân và tổ chức; mở rộng việc sử dụng trên nền tảng điện thoại thông minh.

Phù Thanh Tùng