- Kế hoạch tổ chức Liên hoan xe Tuyên truyền lưu động quận Tân Bình năm 2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1171 | Cật nhập: 3/30/2018 4:18:39 PM | RSS

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-VHTT

Tân Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan xe Tuyên truyền lưu động

Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan xe Tuyên truyền lưu động với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- UBND 15 phường tham gia mỗi phường 01 xe Tuyên truyền lưu động có thiết kế, trang trí cổ động đẹp, ấn tượng phù hợp với chủ đề nhằm tạo không khí sôi nổi gây tác động trực quan mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trong những ngày bầu cử.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

2. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

III. PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI – TIẾN ĐỘ THỜI GIAN:

UBND 15 phường thực hiện thiết kế xe Tuyên truyền lưu động gởi về Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận trước ngày 20/01/2018 để góp ý chỉnh sửa (nếu có), đề nghị các đơn vị gửi bản thiết kế xe gồm mặt trước, mặt sau và hai bên hông xe qua địa chỉ email: thinhlavan925@gmai.com

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Lực lượng tham gia:
 • 20 xe mô tô của Đội mô tô Tân Bình dẫn đầu và bảo vệ đoàn xe diễu hành.
 • 15 xe Tuyên truyền lưu động của UBND 15 phường tham gia diễu hành.
 1. Thời gian, địa điểm, lộ trình diễu hành:
  • Thời gian dự kiến: 07 giờ 00, ngày 26/01/2018.
  • Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình

Ban Tổ chức liên hoan sẽ tổ chức trao giải sau khi đoàn xe diễu hành hoàn thành xong lộ trình diễu hành.

 • Lộ trình diễu hành: Đường Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót – Trường Sơn – Phan Thúc Duyệt – Cộng Hòa – Trường Chinh – Hoàng Văn Thụ.

3. Thành lập Ban Tổ chức:

 • Đ/c Bùi Thị Hải Hà, Phó Giám đốc TT VHTT – Trưởng ban.
 • Đ/c La Văn Thịnh, Trưởng phòng VHVN và TTTT – Phó ban.
 • Đ/c Nguyễn Đình Việt, cán bộ phòng VHVN và TTTT – Thành viên.
 • Đ/c Trần Hữu Dũng, cán bộ phòng VHVN và TTTT – Thành viên.
 • Đ/c Nguyễn Văn Thành, cán bộ phòng VHVN và TTTT – Thành viên.
 • Đ/c Nguyễn Việt Dũng, cán bộ phòng VHVN và TTTT – Thành viên.
 • Đ/c Ngô Xuân Tùng, cán bộ Nhà Văn hóa trung tâm – Thành viên.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Văn hóa – Văn nghệ và Thông tin – Truyền thông:

- Phòng Văn hóa – Văn nghệ và Thông tin – Truyền thông là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành Liên hoan; hướng dẫn các đơn vị tham gia thực hiện trang trí xe Tuyên truyền lưu động theo quy định về nội dung, thiết kế. Cung cấp tài liệu tuyên truyền, mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu.

- Liên hệ Đội Mô tô Tân Bình chuẩn bị 20 xe mô tô tham gia diễu hành.

- Liên hệ Công an quận hỗ trợ cảnh sát giao thông mở đường cho đoàn xe diễu hành.

- Mời đại biểu Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin – Triển lãm thành phố, Quận ủy, UBND quận, các ban, ngành, đoàn thể quận, UBND 15 phường.

- Dự trù kinh phí Liên hoan.

2. Nhà Văn hóa trung tâm:

- Đảm bảo âm thanh, vệ sinh trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan.

3. UBND 15 phường:

Thực hiện xe tuyên truyền lưu động theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức với những nội dung như sau:

- Trước mỗi xe có tên đơn vị, treo cờ Tổ quốc, trang trí tranh cổ động rực rỡ, sáng tạo trong cổ động trực quan để gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhân dân.

- Trang bị âm thanh, phát các bài hát về mùa xuân.

- Tập kết xe đúng thời gian quy định, đi đúng lộ trình, đảm bảo an toàn, phát thanh trên suốt tuyến đường diễu hành.

VI. GIẢI THƯỞNG:

Ban Tổ chức sẽ có khen thưởng cho UBND thực hiện xe Tuyên truyền lưu động đẹp về hình thức và tuân thủ đúng quy trình điều hành của Ban Tổ chức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan xe Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.

Nơi nhận:

 • Sở VH và TT, TTTL TP;
 • TT UBND quận (P.CT/VX);
 • BTG QU;
 • UBND 15 phường;
 • BGĐ trung tâm;
 • Phòng VHVN và TTTT, NVH TT;
 • Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Hải Hà