- Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Biên tập và dàn dựng chương thông tin lưu động - Câu chuyện thông tin” năm 2018

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2012 | Cật nhập: 4/16/2018 3:54:46 PM | RSS

Ngày đăng: 16/4/2018

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/KH-VHTT

Tân Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Lớp tập huấn Biên tập và dàn dựng

chương trình Thông tin lưu động - Câu chuyện thông tin

năm 2018

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình Thông tin lưu động - Câu chuyện thông tin cho lực lượng tuyên truyền viên 15 phường và cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền thuộc ban ngành, đoàn thể trong quận, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình tổ chức lớp tập huấn “Biên tập và dàn dựng chương thông tin lưu động - Câu chuyện thông tin” năm 2018, cụ thể như sau:

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Chuẩn bị cho Hội thi Thông tin cơ sở Quận Tân Bình năm 2018.

- Thông qua lớp tập huấn các học viên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt công tác xây dựng tiểu phẩm, câu chuyện thông tin tuyên truyền lưu động tại đơn vị.

- Nội dung tập huấn hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng:

- Lực lượng tuyên truyền viên 15 phường.

- Cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền thuộc ban ngành, đoàn thể trong quận.

2. Thời gian:

- Cả ngày 21/4/2018 và ngày 22/4/2018 (04 buổi học).

- Buổi sáng từ 8g00 đến 10g30; buổi chiều từ 14g00 đến 16g30.

3. Địa điểm:

Hội trường Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình (số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình).

4. Thời gian đăng ký:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2018 (thứ sáu).

- Danh sách đăng ký của các đơn vị gởi về: Phòng Văn hóa Văn nghệ và Thông tin Truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình(số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình).

- Mỗi đơn vị đăng ký tham gia lớp học từ 02 học viên trở lên

- Mọi thắc mắc liên hệ:

+ Anh Nguyễn Đình Việt: Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động quận (ĐT: 0937.100.299).

+ Anh Cù Đình Bảo: Nhân viên phòng Văn hóa - Văn nghệ và Thông tin - Truyền thông (ĐT: 0967.694.6157).

II. NỘI DUNG LỚP TẬP HUẤN:

- Ngày 21/4/2018:

+ Buổi sáng khai giảng, tập huấn về nội dung: Công tác biên tập chương trình tuyên truyền lưu động

+ Buổi chiều: Công tác dàn dựng tiểu phẩm tuyên truyền - câu chuyện thông tin.

- Ngày 22/4/2018:

+ Buổi sáng: Công tác phối hợp 3 phương thức: văn nghệ, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan trong câu chuyện thông tin.

+ Buổi chiều: Công tác phối hợp 3 phương thức: văn nghệ, tuyên truyền miệng, cổ đõng trực quan trong câu chuyện thông tin (tiếp theo). Trao đổi và giải đáp thắc mắc cho học viên. Bế giảng.

- Giảng viên: Tiến sĩ nghệ thuật - Đạo diễn Lê Nguyên Đạt - Trưởng khoa dân tộc Trường Đại học sân khấu & điện ảnh TP.HCM.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

  • Bà Bùi Thị Hải Hà, Phó Giám Đốc Trung Tâm VH - TT quận – Trưởng ban.

- Ông La Văn Thịnh, Trưởng Phòng VHVN - TTTT – Phó ban.

- Ông Nguyễn Đình Việt, Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động quận – Thành viên.

- Ông Cù Đình Bảo, Nhân viên phòng VHVN - TTTT – Thành viên.

2. Phân công thực hiện:

- Đ/c Bùi Thị Hải Hà: Chịu trách nhiệm chung.

- Đ/c La Văn Thịnh: Theo dõi quản lý lớp học.

- Đ/c Nguyễn Đình Việt: Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức, mời giảng viên, liên hệ Nhà văn hóa hỗ trợ âm thanh, sân khấu.

- Đ/c Cù Đình Bảo: Tổng hợp số lượng học viên, điểm danh, báo cáo tình hình lớp học sau khi bế giảng.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn sử dụng từ nguồn phí ngân sách được cấp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình trong năm 2018.

- Kinh phí đi lại và công tác phí cho các học viên do các đơn vị chi theo quy định.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 02/4 đến ngày 05/4: Xây dựng và triển khai kế hoạch.

- Từ ngày 06/4 đến ngày 20/4: Nhận đăng ký lớp học.

- Từ ngày 21/4 đến ngày 22/4: Tổ chức giảng dạy và học tập.

- Ngày 02/5 : Họp rút kinh nghiệm và làm thông báo để báo cáo tình hình học tập của học viên về Đảng ủy các đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tập huấn “Biên tập và dàn dựng chương thông tin lưu động - Câu chuyện thông tin” năm 2018 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.

Nơi nhận:

- Trung tâm Thông tin - Triển lãm TP.HCM;

- Ban Tuyên giáo Quận Ủy;

- TT UBND/Q (PCT/VX);

- Ban giám đốc TT.VH - TT;

- BCN Nhà văn hóa;

- UBNDD 15 phường;

- Các ban ngành, đoàn thể;

- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Bùi Thị Hải Hà