- Kế hoạch tổ chức triển lãm tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2421 | Cật nhập: 3/30/2018 4:27:46 PM | RSS

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /KH-VHTT

Tân Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển lãm tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND-VX ngày 07/02/2018 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về việc hưởng ứng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018 “Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Thông qua đợt triển lãm góp phần tôn vinh chiếc áo dài Việt và gửi đến nhân dân thông điệp về việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài Việt Nam.

- Các hình ảnh phải giới thiệu được vẻ đẹp áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ các góc nhìn khác nhau như: áo dài trong sinh hoạt đời thường, trong các sự kiện trọng đại, trong lễ hội, đặc biệt là áo dài trong khói lửa chiến tranh.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Nội dung:

- Triển lãm 50 hình ảnh áo dài Việt Nam qua các thời kỳ.

- Triển lãm 30 hình ảnh cán bộ công chức quận Tân Bình trong trang phục áo dài truyền thống.

2. Thời gian: Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 30/3/2018.

3. Địa điểm:

  • Đợt 1:

- Thời gian: Từ 05/3/2018 đến ngày 08/3/2018.

- Địa điểm: Trung tâm Hành chính quận (Số 387A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình).

- Tổ chức khai mạc: Lúc 07 giờ 00, ngày 05/03/2018.

  • Đợt 2:

- Thời gian: Từ 09/3/2018 đến ngày 30/3/2018

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận (Số 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

- Đ/c Bùi Thị Hải Hà – Phó Giám đốc chịu trách nhiệm phụ trách chung.

- Đ/c La Văn Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ và Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm liên hệ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ về hình ảnh Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ và phối hợp phòng Văn hóa – Thông tin quận lựa chọn hình ảnh cán bộ công chức quận Tân Bình trong trang phục áo dài truyền thống. Phân công cán bộ dẫn chương trình trong ngày khai mạc triển lãm và xây dựng dự trù kinh phí tổ chức.

- Đ/c Nguyễn Văn Thành – Nhân viên phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm đưa các hình ảnh lên khung triển lãm, làm phông sân khấu khai mạc.

- Đ/c Trần Hữu Dũng – Nhân viên phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm quay phim trong lễ khai mạc triển lãm, hỗ trợ đ/c Thành đưa các hình ảnh lên khung triển lãm.

- Đ/c Ngô Xuân Tùng – Nhân viên Nhà Văn hóa chịu trách nhiệm bảo đảm âm thanh trong lễ khai mạc.

2. Tiến độ thực hiện:

- Từ 21/02/2018 đến 23/02/2018: xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Từ 24/02/2018 đến 04/3/2018: Hoàn tất công tác chuẩn bị.

- Từ 05/3/2018 đến 30/3/2018: Tổ chức triển lãm tại 02 điểm theo kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh tôn vinh hình ảnh áo dài Việt Nam của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.

Nơi nhận:

-TT Thông tin – Triển lãm TP;

-TT UBND quận (P.CT/VX);

-BTG QU;

-Phòng VH-VN và TT-TT, NVH TT;

-Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Hải Hà