- Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 886 | Cật nhập: 4/16/2018 4:06:59 PM | RSS

Ngày đăng: 16/4/2018

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TB-VHTT

Tân Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ

Trung tâm Văn hóa - Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn

Thực hiện Thông báo số 14/TB-TTVH.TP-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức lớp như sau:

1. Đối tượng:

 • Cán bộ hiện đang công tác tại Nhà văn hóa phường.
 • Cán bộ quy hoạch dự kiến bố trí chuyên trách công tác tại Nhà văn hóa, phường.
 • Cán bộ văn hóa thông tin các phường.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Thời gian đăng ký:

 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2018 (Thứ Năm).
 • Phiếu đăng ký gửi về phòng Văn hóa - Văn nghệ và Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình (anh Cù Đình Bảo, số điện thoại: 0167.694.6157).

Lưu ý: Phiếu đăng ký tham gia lớp học ghi rõ họ tên, tên đơn vị và số điện thoại.

2.2. Thời gian tập huấn:

 • Từ ngày 18/4 đến ngày 04/5/2018 (Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu)

(Buổi sáng: Từ 08g00 đến 11g30; Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g30)

 • Khai giảng: 08g00 ngày 18/4/2018 (Thứ Tư)
 • Bế giảng: Ngày 04/5/2018 (Thứ Sáu)

2.3. Địa điểm tổ chức lớp:

Hội trường lầu 2 - Trung tâm văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

(Số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Nội dung chương trình:

 • Chuyên đề 1: Cơ cấu tổ chức và phương pháp hoạt động của Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn.
 • Chuyên đề 2: Phương pháp xây dựng kế hoạch, viết kịch bản và kỹ năng tổ chức các hoạt động tại cơ sở (hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm,…)
 • Chuyên đề 3: Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng và kỹ năng quản lý, điều hành.
 • Chuyên đề 5: Khảo sát nhu cầu văn hóa ở cơ sở và làm bài thu hoạch.
 • Chuyên đề 6: Tổ chức các lớp nghiệp vụ, năng khiếu.
 • Chuyền đề 7: Hoạt động thông tin cổ động tại cơ sở.
 • Chuyên đề 8: Tổ chức hoạt động phòng đọc sách, thư viện.
 • Chuyên đề 9: Tổ chức hoạt động và tổ chức giải thể thao (xây dựng điều lệ, các bước tiến hành, phương pháp thi đấu).
 • Chuyên đề 10: Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.
 • Chuyên đề 11: Giao lưu thực tế và trao đổi về tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm văn hóa - Thể thao xã, liên xã, cụm.

4. Kinh phí :

 • Kinh phí tổ chức lớp do Trung tâm Văn hóa Thành phố chi trong nguồn ngân sách được cấp năm 2018.
 • Kinh phí giao lưu thực tế do các học viên đóng góp.
 • Kinh phí đi lại và công tác phí cho các học viên do UBND phường chi theo quy định.

Cuối khóa học, Trung tâm văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình.

Nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình đề nghị lãnh đạo UBND 15 phường quan tâm và hỗ trợ cử cán bộ tham gia lớp học ./.

Nơi nhận:

- BGĐ TT;

- UBND 15p;

- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Hải Hà