- Kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất – Mừng Đảng quang vinh, Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 5357 | Cật nhập: 3/30/2018 4:19:15 PM | RSS

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/KH-VHTT

Tân Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất – Mừng Đảng quang vinh,

Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968”.

Thực hiện kế hoạch số 55/KH-VHTT ngày 27/12/2017 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất – Mừng Đảng quang vinh, Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968” với các nội dung như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Thông qua đợt triển lãm góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ nhân dân ta.

Các hình ảnh được triển lãm cần tập trung nêu bật ý nghĩa lịch sử và tầm vóc ảnh hưởng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, góp phần làm xuống thang cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam và thúc đẩy tiến trình đàm phán, buộc Mỹ phải đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.

 1. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 1. Nội dung:

Triển lãm 100 hình ảnh tiêu biểu gắn liền cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta.

 1. Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian triển lãm: Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 26/02/2018.
 • Thời gian khai mạc: 08 giờ 00, ngày 26/01/2018.
 • Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.
 1. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

- Đ/c Bùi Thị Hải Hà – Phó Giám đốc chịu trách nhiệm phụ trách chung.

- Đ/c La Văn Thịnh – Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm liên hệ Trung tâm Thông tin – Triển lãm thành phố về hình ảnh triển lãm, chỉ đạo việc bố trí các hình ảnh theo chuyên đề, phân công cán bộ dẫn chương trình trong ngày khai mạc triển lãm và xây dựng dự trù kinh phí tổ chức.

- Đ/c Nguyễn Văn Thành – Nhân viên phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm đưa các hình ảnh lên khung triển lãm, làm phông sân khấu khai mạc.

- Đ/c Trần Hữu Dũng – Nhân viên phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm quay phim trong lễ khai mạc triển lãm, hỗ trợ đ/c Thành đưa các hình ảnh lên khung triển lãm.

- Đ/c Ngô Xuân Tùng – Nhân viên Nhà Văn hóa chịu trách nhiệm bảo đảm âm thanh trong lễ khai mạc.

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Từ 02/01/2018 đến 06/01/2018: xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

- Từ 07/01/2018 đến 25/01/2018: Hoàn tất công tác chuẩn bị.

- Từ 26/01/2018 đến 26/02/2018: Tổ chức triển lãm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm ảnh “Mừng Xuân Mậu Tuất – Mừng Đảng quang vinh, Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân – 1968” của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.

Nơi nhận:

 • TT Thông tin – Triển lãm TP;
 • BTG QU;
 • TT UBND quận (P.CT/VX);
 • Phòng TT-TT, NVH TT;
 • Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Thị Hải Hà